INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Adentech s.r.o., se sídlem Lindnerova 1610/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 05444233 (dále jen „společnost Adentech“), věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jakožto uživatelích zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Identifikace správce osobních údajů

My ve společnosti Adentech určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny. Současně odpovídáme za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů.

Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů, neboť provozujeme internetovou seznamovací aplikaci dostupnou na portálu www.hledammilionare.cz (dále jen „aplikace“), vykonáváme tak kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Je pro nás důležité, abyste věděli, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů. Na níže uvedené kategorie osobních údajů se pak budeme odkazovat i v dalších částech tohoto dokumentu.

Kontaktní údaje

Zejména e-mail a telefonní číslo jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit.

Identifikační údaje

Především uživatelské jméno, heslo a fotografie pro ověření jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu.

Údaje o využívání služeb

Užíváním prostředí internetu a přihlášením se do webového rozhraní aplikace automaticky odesíláte IP adresu svého zařízení. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Vaše zařízení.

Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě v aplikaci, čas přihlášení, úkony, které jste v aplikaci prováděli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Dále zaznamenáváme Vaše interakce s ostatními uživateli, jako jsou proběhlé kontakty, Vaše komunikace s uživateli a Vaše hodnocení uživatelů. Pro optimální zobrazení aplikace a služeb využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows, macOS, Android, iOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). Většinu těchto údajů o Vašem systému a zařízení však neukládáme po delší čas, ani je nejsme bez dalších údajů schopni spojit s Vaší osobou. Zpracování všech těchto údajů nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem.

Výše uvedené údaje o využívání služeb Vámi dále anonymizujeme a využíváme pro další rozvoj našich služeb. Po anonymizaci však již nejsme schopni dohledat, že se tyto údajů váží k Vaší osobě.

Údaje v profilu

Veškeré údaje, které o sobě vyplníte do Vašeho profilu, zejména údaje o fyzických dispozicích (např. výška a váha), údaje o rodinném stavu, zájmech a vzdělání či Vaše osobní fotografie.

Geolokační údaje

Jde o údaje, které identifikují souřadnice (nebo adresní bod) konkrétního místa. Z logů do uživatelského účtu v aplikaci odečítáme Vaši rámcovou polohu při přihlášení.

Informace o interakcích s námi

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt iniciovali Vy sami, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály, zejména přes telefon, chat, poštu, nebo e-mail.

Transakční údaje a údaje o objednávkách

Jedná se o údaje, které od Vás získáváme v souvislosti se zakoupením zpoplatněných služeb, jako jsou číslo Vašeho bankovního účtu, čas a výše provedené platby nebo detaily poskytnuté služby včetně doby jejího trvání.

Údaje o sexuální orientaci a preferencích

Údaje o Vaší sexuální orientaci a preferencích, které o sobě vyplníte dobrovolně do Vašeho profilu. Upozorňujeme, že v případě, kdy tyto údaje uvedete jinam než na vyhrazené místo ve Vašem profilu, nebudeme tyto schopni odlišit od ostatních údajů a budeme je zpracovávat spolu s takovými údaji.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od Vás samotných, a vznikají zejména Vaší registrací v aplikaci, Vaším využíváním našich služeb Vámi, Vaším používáním aplikace a naší komunikací s Vámi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním Vašeho chování v aplikaci.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V případě, že se zaregistrujete v aplikaci, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu či z důvodu plnění právní povinnosti pro některý z konkrétně stanovených účelů zpracování.

Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za následující účely:

Umožnění užívání služeb

Takové zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejímž předmětem je náš závazek poskytovat Vám naše služby. Pokud si totiž vytvoříte účet v aplikaci, zpracováváme Vaše údaje, konkrétně kontaktní údaje, identifikační údaje, údaje o využívání služeb, údaje v profilu, informace o interakcích s námi a transakční údaje a údaje o objednávkách na základě plnění smlouvy s Vámi. Vaše osobní údaje jsou zpřístupňovány dalším uživatelům tím, že si prohlíží Váš uživatelský profil.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vašeho užívání aplikace a do ukončení smluvního vztahu a zrušení Vašeho uživatelského účtu.

Ochrany našich práv a zájmů

Takové zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně kontaktních údajů, identifikačních údajů, údajů o využívání služeb, údajů v profilu, geolokačních údajů, informací o interakcích s námi a transakčních údajů a údajů o objednávkách je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a to konkrétně ochrany našich práv a zájmů (tj. právních nároků). Pro tento účel zpracováváme také údaje o sexuální orientaci a preferencích, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas nebo je poskytli při využívání služeb, v rozsahu nezbytném k naplnění tohoto účelu i po odvolání souhlasu. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení smluvního vztahu s Vámi. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu a/ nebo obhajoby našich právních nároků.

Plnění naších zákonných povinností

Takové zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně kontaktních údajů, identifikačních údajů a transakčních údajů a údajů o objednávkách je také nezbytné pro splnění našich právních (zákonných) povinností, zejména pak právních povinností v oblasti daňové a účetní evidence. I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší zákonné povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání. Pro tento účel zpracováváme také údaje o sexuální orientaci a preferencích, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas nebo je poskytli při využívání služeb, v rozsahu nezbytném k naplnění tohoto účelu i po odvolání souhlasu.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Propagace aplikace a informování o novinkách

Takové zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně kontaktních údajů, identifikačních údajů, údajů o využívání služeb, geolokačních údajů, informací o interakcích s námi a transakčních údajů a údajů o objednávkách je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění propagace aplikace vůči jejím uživatelům a informování uživatelů o novinkách v aplikaci, a to jak neadresné, tak adresné. Vaše osobní údaje takto zpracováváme například při přípravě a zasílání našich informačních a propagačních sdělení o námi nabízených produktech a službách a optimalizaci nabídek přímo v aplikaci. Informace o využívání našich služeb nám především pomáhají sledovat a neustále vylepšovat jejich kvalitu a udržet si přízeň našich uživatelů. Zasílání informačních a propagačních sdělení, která Vám jsou zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu a SMS můžete kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení. V takovém případě Vám již nebudou tato sdělení nadále zasílána. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a ještě tři následující měsíce po ukončení smluvního vztahu, tedy po dobu Vašeho užívání aplikace a tři následující měsíce od ukončení smluvního vztahu a zrušení Vašeho uživatelského účtu, případně do podání námitky proti takovému zpracování.

S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje za následující účely:

Vedení a evidence údajů v profilu uživatele

Za tímto účelem zpracováváme údaje o sexuální orientaci a preferencích, abychom mohli tyto údaje zobrazit ve Vašem profilu. Vaše osobní údaje jsou zpřístupňovány dalším uživatelům tím, že si prohlíží Váš uživatelský profil. Udělený souhlas se zpracování osobních údajů pro tento účel můžete kdykoliv odvolat. Více informací a postup pro odvolání souhlasu nalezete v bodu 6) „Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů“. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu uděleného souhlasu, tedy od chvíle, kdy nám udělíte souhlas, do odvolání souhlasu nebo ukončení smluvního vztahu a zrušení Vašeho uživatelského účtu.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Adentech, kteří je nezbytně potřebují pro správu aplikace a správu uživatelských profilů.

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, jsou však zpřístupňovány dalším uživatelům při zpracování za účely Umožnění užívání služeb a Vedení a evidence údajů v profilu uživatele.

V případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů využijeme služeb třetí osoby jako zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem. Tato smlouva bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. Takovými zpracovateli jsou:

Google

V zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům státní správy.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako uživatelé aplikace máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

Odvolání souhlasu

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Neudělení nebo odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování osobních údajů v souladu prováděná na základě jiných právních základů, včetně zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem. Ve všech případech zpracování založených na souhlasu jej můžete odvolat, a to postupem popsaným v bodu 7) „Jak lze jednotlivá práva uplatnit?“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou přesné nebo aktuální, máte právo po nás požadovat jejich opravu. V takovém případě provedeme opravu, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám sdělíte správné osobní údaje.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Toto právo je rovněž nazýváno jako právo být zapomenut. Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré Vaše osobní údaje vymazat, avšak pouze v případě, že bude splněna některá z těchto podmínek:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nebudeme mít žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
Vaše osobní údaje budou zpracovány protiprávně;
Vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

K výmazu Vašich osobních údajů na základě žádosti nedojde rovněž v případě, že:

bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
je to nezbytné pro uplatnění našich právních nároků.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, budeme Vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a současně uvedeme důvody, proč Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;
pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;
využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete na to z naší strany včas upozorněni.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dostupného na emailové adrese gdpr@hledammilionare.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.