Všeobecné obchodní podmínky

seznamovací webové aplikace umístěné na portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, v platném znění, které upravují podmínky pro užívání Aplikace umístěné na Portálu a stanovují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Portál: webové stránky s URL adresou http://www.hledammilionare.cz a http://www.hladammilionara.sk;
(d) Provozovatel: Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, s místem podnikání Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00;
(e) Uživatel: každá osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Aplikace v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace;
(f) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;
(g) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací, nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, rok narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. Provozovatel nenese odpovědnost za dodržování cenových požadavků či nabídek Uživatelů a za jejich solventnost.

3. SLUŽBY A PRAVIDLA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

3.1. Uživatelé hledající milionáře mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel, který na svém profilu uveřejnil vlastní fotografii, může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;
(d) Uživatel, který na svém profilu neuveřejnil vlastní fotografii, nemůže prohlížet fotografie ostatních Uživatelů;
(e) Uživatel může kontaktovat Uživatele – Milionáře bez omezení.

3.1.1. Pokud se Uživatel hledající milionáře nepřihlásí na svůj profil po dobu 30 dní, bude jeho profil deaktivován. Profil se aktivuje opětovným přihlášením.

3.2. Uživatelé – Milionáři mohou využívat Aplikaci následovně:

3.2.1. Uživatelé – Milionáři s Neaktivním profilem mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel, který na svém profilu uveřejnil vlastní fotografii, může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;
(d) Uživatel, který na svém profilu neuveřejnil vlastní fotografii, nemůže prohlížet fotografie ostatních Uživatelů.

3.2.2. Uživatelé – Milionáři s Aktivním profilem mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;
(d) Uživatel může kontaktovat a odemykat konverzace s Uživateli hledající milionáře, a to podle podmínek stanovených v čl. 3.3. VOP.

3.2.3. Uživatelům – Milionářům, kteří neprovedli po registraci alespoň jednu Aktivaci profilu, bude automaticky po 30 (třiceti) přihlášeních do Aplikace uzavřen přístup do přehledu Uživatelů hledajících milionáře.

3.3. Uživatelé – Milionáři mohou kontaktovat Uživatele hledající milionáře pouze v případě zakoupení Aktivního profilu a to dle níže uvedených podmínek a ceníku:

(a) Aktivní profil za 1 210 Kč nebo 49 EUR včetně DPH za jeden měsíc – Uživatel může po dobu trvání Aktivního profilu natrvalo odemknout konverzaci až s 5 Uživateli bez omezení výše požadovaných příjmů,
(b) Aktivní profil za 3 630 Kč nebo 149 EUR včetně DPH za tři měsíce – Uživatel může po dobu trvání Aktivního profilu natrvalo odemknout konverzaci až s 15 bez omezení výše požadovaných příjmů,
(c) Aktivní profil za 7 260 Kč nebo 299 EUR včetně DPH za šest měsíců – Uživatel může po dobu trvání Aktivního profilu natrvalo odemknout konverzaci až s 30 Uživateli bez omezení výše požadovaných příjmů.

3.4. Aktivní profil lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Cenu za aktivaci je Uživatel povinen uhradit předem převodem na účet Provozovatele. K aktivaci profilu ve stanoveném rozsahu dojde v okamžiku zaplacení ceny za Aktivní profil.

3.5. Zaplacením ceny se rozumí okamžik připsání ceny za Aktivní profil na bankovní účet Provozovatele. O vystavení daňového dokladu a jeho zaslání v elektronické podobě je nutno Provozovatele písemně požádat.

3.6. Pro čerpání stanoveného počtu konverzací platí tato pravidla:

3.6.1. Poskytovatel může v rámci svých marketingových akcí při zakoupení Aktivního profilu poskytnout Uživateli určitý počet konverzací zdarma, tj. navýšit limit pro počet odemknutých konverzací v daném období dle typu zakoupeného Aktivního profilu; podrobnosti budou v takovém případě uvedeny v Aplikaci. Pro účely postupu dle VOP pak platí, že nejdříve dochází k čerpání placeného limitu pro počet odemknutých konverzací stanoveného pro daný typ Aktivního profilu v čl. 3.3 VOP, po jeho vyčerpání dochází k čerpání limitu pro počet odemknutých konverzací poskytnutého zdarma.

3.6.2. Objednávka a platba ceny za Aktivní profil je považována za žádost Uživatele o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem aktivace profilu dojde ze strany Poskytovatele k zahájení poskytování zpoplatněných Služeb. Ode dne aktivace profilu běží Uživateli lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. Aktivní profil) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

3.6.3. Uživatel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněném po aktivaci profilu je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny Aktivního profilu. Poměrná část ceny se určí dle (i) doby, po kterou byl profil aktivní do dne odstoupení od Smlouvy, nebo dle (ii) počtu vyčerpaných odemknutých konverzací v rámci stanoveného limitu, dle toho, co bude vyšší. V případě, že Uživatel ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro odemknuté konverzace, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit. V případě, že Poskytovatel poskytne Uživateli určitý počet konverzací zdarma dle čl. 3.6.1 VOP, se konverzace poskytnuté zdarma při výpočtu poměrné části ceny Aktivního profilu nezohledňují. Pokud dojde k zániku Smlouvy před vyčerpáním limitu konverzací poskytnutých zdarma, tyto nevyčerpané konverzace propadají bez náhrady.

3.6.4. Uživatel bere na vědomí, že pokud cenu za Aktivní profil uhradí na účet vedený u české banky v jiné měně než v českých korunách, bude mu v případě odstoupení od smlouvy vyplacena poměrná část ceny v českých korunách. Případné kurzové ztráty tak nese Uživatel.

3.7. Poskytovatel má právo aktivovat profil před splněním podmínek stanovených v čl. 3.4 VOP, a to na základě ověřeného potvrzení o provedení platby z banky zaslaného Uživatelem na e-mail Provozovatele. Pokud však taková platba nebude připsána na účet Provozovatele do druhého pracovního dne od aktivace profilu, vyhrazuje si Provozovatel právo zcela deaktivovat profil Uživatele do doby, než bude platba připsána na účet Provozovatele. Platnost Aktivního profilu bude v takovém případě, po připsání platby na účet Provozovatele, prodloužena o dobu deaktivace profilu, maximálně však o 7 dnů.

3.8. V případě, že Uživatel zašle Provozovateli vyšší platbu za Aktivní profil než dle aktuálního ceníku, bude přeplatek vrácen pouze na základě písemné žádosti Uživatele. Provozovatel je oprávněn z přeplatku odečíst poplatky za uskutečnění transakce. V případě, že Uživatel nepožádá o vrácení přeplatku do 10 dní od provedení platby, bude tento přeplatek považován za dobrovolný příspěvek Uživatele na provoz Aplikace.

3.9. V případě, že Uživatel složil cenu za Aktivní profil prostřednictvím vkladu na účet v příslušné bance, je povinen Provozovateli v případě omezení, či ukončení přístupu do Aplikace po vyzvání sdělit své bankovní spojení (číslo účtu), na které může Provozovatel Uživateli vrátit celou, nebo poměrnou částku, a to podle čl. 3.6.3. těchto VOP. V případě, že Uživatel bankovní spojení neposkytne do 10 dní od první výzvy ze strany Provozovatele, bude tato částka považována za dobrovolný příspěvek Uživatele na provoz Aplikace.

3.10. Platnost Aktivního profilu bude ukončena po skončení délky zakoupeného období, nebo po vyčerpání stanoveného limitu pro počet odemknutých konverzací, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpaný limit pro odemknuté konverzace se nepřenáší do dalšího období. Za odemknutí konverzace se považuje zahájení konverzace s jiným Uživatelem ze strany Uživatele s Aktivním profilem prostřednictvím Aplikace. V případě, že konverzaci zahájí Uživatel hledající milionáře, se za odemknutí konverzace považuje odpověď ze strany Uživatele s Aktivním profilem. Odemknuté konverzace zůstávají natrvalo odemknuté, tedy i po ukončení platnosti Aktivního profilu.

4. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za VIP členství. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

4.2. Na profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

4.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení má však Provozovatel právo takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.5. Uživatel může požádat o ověření pravosti fotografií. Po ověření fotografií ze strany Provozovatele získá Uživatel status „Ověřený uživatel“. Postup pro ověření fotografií je následující:

• Uživatel napíše vlastní rukou na papír následující text „hledammilionare.cz“ a svoji přezdívku, pod kterou je přihlášen do Aplikace;
• Uživatel se vyfotí s tímto papírem tak, aby byl celý text čitelný a současně byl na fotce vidět obličej Uživatele;
• fotku Uživatel zašle emailem na adresu info@hledammilionare.cz;
• zaslaná fotografie slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

4.6. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům a zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V opačném případě je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli za porušení povinností uvedených v tomto odstavci smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

4.7. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů, včetně fotografií ostatních Uživatelů či konverzací s ostatními Uživateli v rámci Aplikace. V případě porušení tohoto zákazu je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

4.8. Uživatel není oprávněn mít na serveru více než jeden uživatelský profil. V případě vytvoření nového profilu Uživatel souhlasí s tím, že mu budou převedena hodnocení ostatních uživatelů z původního profilu do nového profilu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu.

5.2. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu. V takovém případě je Uživateli vrácena na účet celá, nebo poměrná částka, a to podle podmínek čl. 3.6.3. těchto VOP. Tento postup se nevztahuje na situace podle čl. 5.3. těchto VOP.

5.3. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení VOP, včasném neuhrazení objednaného Aktivního profilu, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany Uživatele. V těchto případech Uživatel nemá právo na vrácení již uhrazených poplatků.

5.4. Provozovatel má právo deaktivovat profil (nezobrazovat jej na Portálu) v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho týdne od přijetí posledního vzkazu.

5.5. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy a vymazat profil v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

5.6. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivován Aktivní profil, nárok na prodloužení Aktivního profilu o dobu výpadku. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob.

5.8. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

5.9. Provozovatel má právo odstranit ze serveru vzkazy starší než 6 měsíců od jejich odeslání v rámci optimalizace aplikace.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu. Uživatel má možnost v Aplikaci dobrovolně uvést oblibu svých sexuálních praktik.

6.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, pokoušet se získat neoprávněný přístup do Aplikace.

6.3. Uživatel nesmí umožnit používání Aplikace osobám, které nesplňují podmínky užívání Aplikace dle čl. 1.3 VOP.

6.4. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na emailové adrese info@hledammilionare.cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

6.5. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info@hledammilionare.cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání veškerých dat současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání veškerých dat na emailovou adresu info@hledammilionare.cz a jeho data budou vymazána do 48 hodin od obdržení žádosti.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

8.2. Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o Uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s plněním Služeb. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících, vedení evidence Uživatelů a uživatelských účtů, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které Uživatel dobrovolně uvedl na svém uživatelském profilu. Tyto osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. Uživatel poskytuje osobní údaje Poskytovateli dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle registračního formuláře však není možné Smlouvu uzavřít a Poskytovatel je oprávněn registraci odmítnout.

8.3. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění Služeb, zejména mohou být zpřístupněny dalším Uživatelům v souvislosti s plněním Služeb. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Smlouvy, po skončení trvání Smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

8.4. Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou Uživateli k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a v dokumentu „Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů“ na webovém portálu Aplikace.

8.5. Provozovatel může v souvislosti se vstupem Uživatele do Aplikace ukládat do koncového zařízení Uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení Služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

8.6. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů či jiných informací včetně fotografií, které Uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

9.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

9.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

9.6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet.

9.7. Tyto VOP platí s účinností od 21.10.2021

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adentech, s.r.o.
Lindnerova 1610/4
180 00 Praha 8
email: info@hledammilionare.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www.hledammilionare.cz.

- popis služeb(*):
- datum objednání(*)/datum obdržení(*):
- jméno a příjmení spotřebitele:
- adresa spotřebitele:
- datum:

………………………………… podpis spotřebitele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.